Một thanh kim loại mang điện tích -5,5.10-6C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 μC. Cho biết điện tích của êlectrôn là -1,6.10-19C. Khi đó các êlectrôn được di chuyển đến thanh kim loại hay từ thanh kim loại di chuyển đi và số êlectrôn di chuyển là 

A.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  - 11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: 6,875.1013

B.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: - 6,875.1013

C.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  - 11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: 6,875.10-13

D.

Điện tích đã dịch chuyển là: Q =  11.10-6C
Số êlectrôn đã di chuyển: 6,875.1013

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...