Một tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Aa khi giảm phân xảy ra hoán vị gen. Trong thực tế, tế bào này tạo được mấy kiểu giao tử?

A.

2 trong số 8 kiểu.

B.

4 trong số 8 kiểu.

C.

1 trong số 4 kiểu.

D.

2 trong số 4 kiểu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 trong số 8 kiểu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...