Một tế bào sinh dục chín của 1 loài sinh vật giảm phân bình thường. Xét 2 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBb. Kí hiệu của 2 cặp NST tương đồng này tại thời điểm kì cuối lần phân bào 1 của giảm phân là

A.

AaBb.

B.

AAaaBBbb.

C.

AB và ab hoặc Ab và aB.

D.

AABB và aabb hoặc AAbb và aaBB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tại kì cuối của lần phân bào I, mỗi NST kép trong cặp NST tương đồng đã đi về một tế bào con nên kí hiệu của 2 cặp NST tương đồng này tại thwoif điểm kì cuối lần phân bào I của giảm phân là: AABB và aabb hoặc AAbb và aaBB.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...