Một tế bào có kiểu gen AaBbDD khi giảm phân thực tế cho mấy loại giao tử

A. 4
B. 9
C. 2
D. 8
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...