Một tế bào có kiểu gen AaBbDD khi giảm phân thực tế cho mấy loại giao tử

A. 4
B. 9
C. 2
D. 8
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: 1 tế bào giảm phân (không có hoán vị gen) chỉ cho 2 loại giao tử (với tế bào sinh dục đực), 1 loại giao tử (với tế bào sinh trứng)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...