Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng u = acosωt (cm). Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là  bước sóng ở thời điểm bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có giá trị là 5cm. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây?

A.

uM = 5cos(ωt -  ) cm.

B.

uM = 5cos(ωt -  ) cm.

C.

uM = 10cos(ωt -  ) cm.

D.

uM = 10cos(ωt - ) cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình dao động ở O là: uO= acos(ωt) cm.

Phương trình dao động ở M làuM = acos(ωt - )=> uM = acos(ωt - ) cm.

Tại t= 0,5T thì li độ sóng có giá trị 5cm.

Tại t= 0 thì li độ sóng có giá trị -5cm. 

=> -5= acos(- ) => a= 10 cm

=> uM = 10cos(ωt - ) cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...