Một sóng cơ học có chu kì sóng bằng 4.10-5 s. Tần số dao động của các phần tử trong quá trình truyền sóng bằng bao nhiêu?

A.

15 kHz.

B.

20 kHz.

C.

25 kHz.

D.

30 kHz.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...