Một quần thể thực vật ban đầu có cấu trúc di truyền cân bằng Hacđi - Vanbec là: 0,1AA + 0,8Aa + 0,1aa = 1. Sau 3 thế hệ nội phối thì quần thể đó có cấu trúc di truyền là:

A.

0,20AA + 0,60Aa + 0,20aa = 1.

B.

0,30AA + 0,40Aa + 0,30aa = 1.

C.

0,45 AA + 0,10Aa + 0,45aa = 1.

D.

0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,45 AA + 0,10Aa + 0,45aa = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...