Một quần thể sinh vật, gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và C bị đột biến thành c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen của thể đột biến là

A.

AabbCc, aaBbCC, AaBbcc.

B.

AaBbCc, aabbcc, aaBbCc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBbCc, aabbcc, aaBbCc.

Thể đột biến là cơ thể mang gen đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình.

Một quần thể sinh vật, gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và C bị đột biến thành c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn  Chỉ có đáp án AaBbCc, aabbcc, aaBbCc là thỏa mãn có cả 3 thể đột biến vì:

+ AaBbCc là thể đột biến của gen B.

+ aabbcc là thể đột biến của gen a và gen c.

+ aaBbCc là thể đột biến của gen a và gen B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...