Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, có một lôcut gen gồm 4 alen với các tần số như sau: a1 = 0,1; a2 = 0,2; a3 = 0,3; a4 = 0,4.

Tần số của các kiểu gen a2a4; a1a3; a3a3 lần lượt là:

A.

a2a4 = 0,08; a1a3 = 0,03; a3a3 = 0,09.

B.

a2a4 = 0,16; a1a3 = 0,06; a3a3 = 0,09.

C.

a2a4= 0,16; a1a3 = 0,06; a3a3 = 0,18.

D.

a2a4 = 0,08; a1a3 = 0,03; a3a3 = 0,18.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a2a4 = 0,16; a1a3 = 0,06; a3a3 = 0,09.

Kiểu gen a3a3 trong quần thể chỉ có một lần lặp lại a3 x a3 = 0,3 x 0,3 = 0,09.

Kiểu gen a2a4 trong quần thể có hai lần lặp lại a2 x a4 và a4 x a2

= 2 x (0,2 x 0,4) = 0,16.

Kiểu gen a1a3 trong quần thể cũng hai lần lặp lại a1 x a3 và a3 x a1

= 2 x (0,1 x 0,3) = 0,06.

Vậy tần số của các kiểu gen a2a4; a1a3; a3a3 lần lượt là:

a2a4 = 0,16; a1a3 = 0,06; a3a3 = 0,09.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...