Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, có một lôcut gen gồm 4 alen với các tần số như sau: a1 = 0,1; a2 = 0,2; a3 = 0,3; a4 = 0,4.

Tần số của các kiểu gen a2a4; a1a3; a3a3 lần lượt là:

A.

a2a4 = 0,08; a1a3 = 0,03; a3a3 = 0,09.

B.

a2a4 = 0,16; a1a3 = 0,06; a3a3 = 0,09.

C.

a2a4= 0,16; a1a3 = 0,06; a3a3 = 0,18.

D.

a2a4 = 0,08; a1a3 = 0,03; a3a3 = 0,18.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...