Một quần thể có 600 cá thể mang kiểu gen AA, 600 cá thể mang kiểu gen Aa và 300 cá thể mang kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và a của quần thể là:

A.

A = 0,30 và a = 0,70.

B.

A = 0,40 và a = 0,60.

C.

A = 0,60 và a = 0,40.

D.

A = 0,80 và a = 0,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A = 0,60 và a = 0,40.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...