Một quần thể có 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa, Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên qua 3 thế hệ tự phối.

A. 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa
B. 0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa
C. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa
D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Qua 3 thế hệ tự phối, tần số kiểu gen của quần thể : Aa = 0,48.(1/2)^3 = 0,06

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...