Một phân tử mARN dài 2040 được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là

A.

G = X = 280, A = T = 320.

B.

G = X = 360, A = T = 240.

C.

G = X = 320, A = T = 280.    

D.

G = X = 240, A = T = 360.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

G = X = 240, A = T = 360.

Phân tử ARN dài 2040 có số ribônuclêôtit là: 2040 : 3,4 = 600

Ta có:

Am=20% rNu = 120

Gm=15% rNu = 90

Um=40% rNu = 240

Xm=25% rNu = 150

Giả sử mạch 1 của gen là mạch gốc tổng hợp mARN

Vậy số lượng từng loại nuclêôtit cùa cả gen tham gia tổng hợp ARN là

A = T= A1+A2 = A1+ T1= Um+Am = 240 + 120 = 360;

G = X = G1+G2=G1+X1= Xm+Gm= 150+90 = 240.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...