Một oxit kim loại có công thức MxOy, trong đó M chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8 gam kim loại M. Hoà tan hoàn toàn lượng M đó bằng HNO3 đặc, nóng thu được muối của M hoá trị III và 0,9 mol khí NO2. Oxit MxOy là:

A.

Al2O3.

B.

Fe2O3.

C.

Fe3O4.

D.

Cr2O3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe3O4.

MxOy + yCO xM + yCO2

M + 6HNO3 M(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

0,3                                    0,9              (mol)

M = 16,8 : 0,3 = 56 (Fe)

x : y = 3 : 4

CTPT oxit: Fe3O4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...