Một nhóm học sinh gồm img1 lớp img2, img3 lớp img4img5 lớp img6 img7, img8, img9img10; img11, img12, img13img14. Chọn ngẫu nhiên ra img15 bạn. Xác suất để chọn được img16 bạn thuộc cả ba lớp là:         

A.

img1.        

B.

img1.

C.

img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Số phần tử của không gian mẫu img1. TH1: Chọn img2 học sinh lớp img3, img4 học sinh lớp img5, img6 học sinh lớp img7: img8. TH2: Chọn img9 học sinh lớp img10, img11 học sinh lớp img12, img13 học sinh lớp img14: img15. TH3: Chọn img16 học sinh lớp img17, img18 học sinh lớp img19, img20 học sinh lớp img21: img22. Gọi img23 là biến cố để chọn được img24 bạn thuộc cả ba lớp img25img26. Vậy xác suất cần tìm là img27img28. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...