Một nhiễm sắc thể của một loài mang nhóm gen theo thứ tự là MNOPQRS nhưng ở một cá thể trong loài, người ta phát hiện nhiễm sắc thể đó mang nhóm gen MNQPORS. Đây là loại đột biến

A.

gen.

B.

lặp đoạn nhiễm sắc thể.

C.

mất đoạn nhiễm sắc thể.

D.

đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đảo đoạn nhiễm sắc thể. Đảo đoạn OPQ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...