Một nhiễm sắc thể của một loài mang nhóm gen theo thứ tự là MNOPQRS nhưng ở một cá thể trong loài, người ta phát hiện nhiễm sắc thể đó mang nhóm gen MNQPORS. Đây là loại đột biến

A.

gen.

B.

lặp đoạn nhiễm sắc thể.

C.

mất đoạn nhiễm sắc thể.

D.

đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đảo đoạn nhiễm sắc thể. Đảo đoạn OPQ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...