Một người quan sát trên mặt biển, thấy chiếc phao trên mặt biển thực hiện được 9 dao động liên tiếp trong thời gian 36 (s) và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 9 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là:

A.

 v = 2,25 m/s.

B.

 v = 2 m/s.

C.

 v = 4 m/s.

D.

 v = 2,5 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì của sóng img1  Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là img2   

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...