Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8 s. Tốc độ truyền sóng nước là ?         

A.

v = 1,25 m/s.

B.

v = 3,2 m/s.    

C.

v = 2,5 m/s.    

D.

v = 3 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về truyền sóng + Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là λ = 2m

+ Thời gian quan sát thầy 6 ngọn sóng qua trước mặt là t = 5T = 8 s => Chu kì T = 1,6 s => Tốc độ truyền sóng nước: v = λ/T = 1,25 m/s  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...