Một người có bộ NST là 45 nhiễm sắc thể thường và 2 NST giới tính thì mắc phải hội chứng nào dưới đây?

A. Claiphentơ
B. Đao
C. Đa bội
D. 3X
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Cặp NST giới tính có 2 chiếc → Cặp NST giới tính bình thường nên người đó không mắc Hội chứng liên quan đến NST giới tính → Loại A, D bộ NST là 45 nhiễm sắc thể thường và 2 NST giới tính → Bộ NST người này có dạng 2n + 1 → Đây là dạng đột biến lệch bội → Loại C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...