** Một mạch dao động để chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn tự cảm L và tụ điện C = 5000 (pF).

Biết mạch cộng hưởng với sóng điện từ bước sóng λ = 300 (m). Giá trị độ tự cảm L tham gia trong mạch là:

A.

L = 5,1.10–6 H. 

B.

L = 5,1.10–3 H.

C.

L = 5,1.10–5 H.

D.

L = 5,1.10–4 H.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...