Một lưỡng lăng kính có góc chiết quang A = 20', làm bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,5 µm đặt trước lưỡng lăng kính và cách lưỡng lăng kính một khoảng d1 = 0,5 m. Phía sau lưỡng lăng kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng lăng kính một khoảng d2 = 2 m. Biết 1' = 3.10-4 rad.

Số vân sáng quan sát được trên màn E.

A.

12.

B.

23.

C.

45.

D.

29.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

29.

Bề rộng vùng giao thoa MN.

L = 2d2(n- 1)A = 2.2.(1,5 - 1).20.3.10-4 = 12 (mm)

Lập tỉ số:  ≈ 14,3

Số vân sáng quan sát được trên giao thoa trường là: Ns = 2.14 + 1 = 29 (vân sáng).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...