Một lượng khí nhất định đựng trong bình kim loại. Sự phụ thuộc của áp suất khí vào nhiệt độ được diễn tả theo đồ thị nào? (xem thể tích bình là không đổi).

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Thể tích bình không đổi => quá trình đẳng tích => đồ thị quá trình đẳng tích là đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...