Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Hãy cho biết số loại thể ba nhiễm tối đa được tạo ra từ loài này?        

A.

66.

B.

25.

C.

24.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Số loại thể ba nhiễm (2n+1) tối đa được tạo ra là:   img1 = 12.  

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...