** Một loài hoa, khi lai giữa cây quả kép, màu đỏ với cây quả đơn, màu vàng được F1 toàn hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với 4 loại kiểu hình. Trong số 5.000 cây có 450 cây hoa kép, màu vàng. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Kiểu gen của P là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

+ F1 toàn hoa kép màu đỏ chứng tỏ tính trạng hoa kép là trội, hoa đơn lặn, màu đỏ trội so với màu vàng và P thuần chủng.

Gọi gen A: hoa kép, gen a: hoa đơn, gen B: màu đỏ, gen b: màu vàng.

+ F1 tự thụ phấn cho 4 loại kiểu hình chứng tỏ F1 dị hợp tử có các gen (Aa,Bb). P thuần chủng có 2 tính trạng đối lập do đó P có kiểu gen .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...