Một lăng trụ tam giác ABC.A'B’C’ có đáy là tam giác đều ABC cạnh a. Cạnh bên bằng b và hợp với mặt đáy

góc 60°. Thể tích hình chóp A’.BCC’B’ bằng bao nhiêu ?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Đường cao của lăng trụ bằng:

                                          

- Thể tích lăng trụ: 

Do thể tích hình chóp A'.ABC bằng  thể tích lăng trụ, nên thể tích hình chóp A’.BCC’B’ bằng  thể tích lăng trụ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...