Một hộp đựng img1 thẻ được đánh số từ img2đến img3. Phải rút ra ít nhất img4 thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho img5 lớn hơn img6. Giá trị của img7 bằng  

A.

9

B.

8

C.

7

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Không gian mẫu có số phần tử là:img1 . Trong img2 thẻ được đánh số từ img3 đến img4img5 thẻ ghi số chia hết cho img6. Vậy nếu img7 thì trongimg8 thẻ lấy được luôn có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho img9. Nếu img10, xác suất để trong img11 thẻ lấy được có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho img12là: img13 Ta có img14img15img16img17img18 Vậy phải rút ra ít nhất img19 thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho img20 lớn hơn img21.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...