Một hộp đen có 4 đầu dây A, B, C, D chứa ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung $C=\frac{{{10}^{-3}}}{5\pi }\,\,\left( F \right)$ mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu A, B một hiệu điện thế xoay chiều ${{u}_{AB}}={{U}_{0}}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)$ (V) thì ${{u}_{CD}}=2{{U}_{0}}\cos \left( 100\pi t \right)$(V). Biết rằng trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Các giá trị R và L của hộp đen là:

A. $40\,\,\Omega \,;\,\,\frac{0,5}{\pi }\,\,H.$
B. $40\,\,\Omega \,;\,\,\frac{0,4}{\pi }\,\,H.$
C. $20\,\,\Omega \,;\,\,\frac{0,5}{\pi }\,\,H.$
D. $20\,\,\Omega \,;\,\,\frac{0,4}{\pi }\,\,H.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...