Một hợp chất hữu cơ X có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%.  CTPT của X là :  

A.

CHCl2.

B.

C2H2Cl4.          

C.

C2H4Cl2.          

D.

một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

gọi CTPT của X là: CxHyCl

x:y:z=1,19:1,19:2,38=1:1:2  → CTĐGN là CHCl2→ CTPT là C2H2Cl4 ( có thể kiểm tra bằng cách tính độ bất bão hòa trong phân tử)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...