Một hợp chất có thành phần 21,6% Mg; 21,4% C và 57,0% O. Hợp chất ứng với công thức của chất nào sau đây?

A.

MgCO3.

B.

Mg2CO3.

C.

MgC2O4.

D.

Mg(CO)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

MgC2O4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...