Một hợp chất có thành phần 21,6% Mg; 21,4% C và 57,0% O. Hợp chất ứng với công thức của chất nào sau đây?

A.

MgCO3.

B.

Mg2CO3.

C.

MgC2O4.

D.

Mg(CO)2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...