Một hiđrocacbonat X mạch thẳng có công thức phân tử C6H6. Khi cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được hợp chất hữu cơ Y có MY – MX = 214 đvC. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CHimg1 Cimg2.

B.

CH3img1.

C.

CHimg1        

D.

CH3img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi x là số liên kết ba đầu mạch của C6H6. Sơ đồ phản ứng img1  img2 (*)

X mạch thẳng (**)

img3 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...