Một hiđrocacbon mạch hở A khi cộng với HCl thu được sản phẩm chính có CTCT: CH3-CHCl-CH(CH3)2. Tên của A là:

A.

2-metylbut-2-en.

B.

Pent-2-en.

C.

3-metylbut-1-en.

D.

Tên gọi khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...