Một hiđrocacbon mạch hở A khi cộng với HCl thu được sản phẩm chính có CTCT: CH3-CHCl-CH(CH3)2. Tên của A là:

A.

2-metylbut-2-en.

B.

Pent-2-en.

C.

3-metylbut-1-en.

D.

Tên gọi khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3-metylbut-1-en.

Vì A là CH2=CH--CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...