* Một hạt prôton chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính R trong một từ trường đều B = 5.102 (T) với vận tốc v = 2,5.105 (m/s). Cho biết, với prôton: e = 1,6.10−19 (C); mp = 1,672.10−27 (kg).

Chu kì chuyển động của prôton trên quỹ đạo là

A.

T = 1,75.10−6 (s).

B.

T = 1,52.10−6 (s).

C.

T = 1,31.10−6 (s).

D.

T = 1,09.10−6 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

T = 1,31.10−6 (s).

Chu kì của chuyển động:

T =

R = T =

Thay giá trị bằng số: T = = 1,31.10−6 (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...