Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 liên kết hidrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là :  

A.

A = T = 599; G = X = 900                

B.

A = T = 900; G = X = 599  

C.

A = T = 600; G = X = 899                

D.

A = T = 600 ; G = X = 900    

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án : C  Gen có 3000 nu = A+T+G+X = 2A + 2G ( do A = T và G = X) Mà A/G = 2/3 Vậy A = T = 600         G = X = 900 Gen đột biến mất 1 cặp nu nên giảm đi 3 liên kết H =>  Gen đột biến mất đi cặp nu G-X =>  Số lượng từng loại nu mới là A = T = 600 G = X = 899

Vậy đáp án là C       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...