* Một gen có số nuclêôtit loại A = 240; số nuclêôtit loại G =  A. Gen nhân đôi 3 đợt liên tiếp.

Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi:

A.

11400.

B.

4680.

C.

10920.

D.

10080.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A= 240 => G = 1,5A = 360

Số liên kết hiđrô trong gen là: 2A + 3G = (2 . 240) + (3 . 360) = 1560.

Số liên kết hiđrô bị phá vỡ sau 3 đợt nhân đôi là: 1560 . (23- 1) = 10920.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...