Một gen có chiều dài là 4080  và hiệu số giữa số nuclêôtit loại Ađênin (A) với 1 loại nuclêôtit khác là 20%. Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài gen tăng lên 13,6  và hơn gen ban đầu 11 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit loại T và X của gen sau đột biến lần lượt là

A.

T = 840; X = 360.

B.

T = 841; X = 363.

C.

T = 843; X = 361.

D.

T = 363; X = 841.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

T = 841; X = 363.

- Gen trước khi đột biến :

Số nuclêôtit của gen : (4080 : 3,4) × 2 = 2400.

Ta có: A + G = 50%; mà theo bài ra có: A – G = 20%

  G = T = 15%N = 15% × 2400 = 360 (nu); A = T = 35%N = 840 (nu).

- Gen sau khi bị đột biến:

Theo bài ra số nuclêôtit tăng thêm là : 13,6 : 3,4 = 4 (cặp) và tăng 11 liên kết hiđrô gen đột biến sẽ tăng 3 cặp G - X và 1 cặp A – T.

Vậy, số loại T = 841; X = 363.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...