Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3.900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên bằng:  

A.

A = T = 900, G = X = 600

B.

A = T = 600, G = X = 900  

C.

A = T = 720, G = X = 480

D.

A = T = 480, G = X = 720  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số lượng nucleotit trong gen là: 5100 : 3,4 x 2 = 3000.

Từ đó ta có: 2A + 2G = 3000. Mà 2A + 3G = 3900 => 2A + 2G + G = 3900 => G = 900  → A = T = 600, G = X = 900.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...