* Một gen có 450 nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại T = 35%. Số liên kết hóa trị được thành lập khi gen tự nhân đôi 5 đợt liên tiếp là

A.

3450.

B.

92938.

C.

92969.

D.

106950.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...