** Một gen có 3192 liên kết hiđrô. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit là A : T : G : X = 1 : 3 : 9 : 7. Quá trình phiên mã cần được môi trường cung cấp 228 ribônuclêôtit loại A.

Số ribônuclêôtit A, U, G, X mỗi loại của một bản phiên mã lần lượt là

A.

57, 171, 513, 399.

B.

57, 171, 399, 513.

C.

171, 57, 399, 513.

D.

171, 57, 513, 399.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...