* Một gen chứa 2520 nuclêôtit trong đó 20% là nuclêôtit X. Gen nhân đôi một số lần. Trong gen con có 40320 nu. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi này là

A.

40320.

B.

48384.

C.

30240.

D.

45360.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nu=2520

Số nuclêôtit X trong gen là: G = X = 2520 x 20% = 504 (nu).

=> A = T = Nu/2 - G  = 2520/2 - 504 = 756 (nu)

Sau n lần nhân đôi, số gen con được tạo ra là: 2n

Tổng số Nu trong các gen con = 2n.Nu = 40320 => 2n = 16 => n= 4

Số liên kết hiđrô của gen bị phá vỡ sau 4 lần nhân đôi là:

(2A + 3G) . (2n - 1) = (2 . 756 + 3 . 504) . (16 - 1) = 45360.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...