** Một gen chứa 1380 liên kết hiđrô, quá trình phiên mã môi trường nội bào đã cung cấp 1620 ribônuclêôtit các loại. Số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen là

A.

A = T = 240; G = X = 300.

B.

A = T = 300; G = X = 240.

C.

A = T = 360; G = X = 480.

D.

A =  T = 480;  G = X = 600.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...