Một gen cấu trúc thực hiện quá trình sao mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông tin (mARN) là

A.

15.

B.

25.

C.

10.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5.

Mỗi lần tự sao một gen sẽ sao được một ARN. Vậy sau 5 lần tự sao gen sẽ tạo ra 5 ARN.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...