Một gen cấu trúc dài 4080 , có tỉ lệ  = , gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là

A.

A = T = 720; G = X = 480.

B.

A = T = 419; G = X = 721.

C.

A = T = 719; G = X = 481.

D.

A = T = 721; G = X = 479.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Một gen cấu trúc dài 4080  => Tổng số Nu của gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400 
=> A + G = 2400 : 2 = 1200 (1)
Mà   =  (2)
Từ (1) và (2) => Gen cấu trúc này có: A = T = 720 và G = X = 480
Gen cấu trúc này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X, nên gen đột biến sẽ có: 
A = T = 719 và G = X = 481.

=> Đáp án C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...