Một gen bị đột biến đảo vị trí giữa 2 cặp nuclêôtit khác nhau trong gen. Đột biến này sẽ

A.

làm giảm 1 liên kết hiđrô trong gen.

B.

làm tăng 1 liên kết hiđrô trong gen.

C.

có thể làm giảm hay tăng 1 liên kết hiđrô.

D.

không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...