Một este công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:

A.

CH2=CHCOOCH3.

B.

HCOOC(CH3)=CH2.

C.

HCOOCH=CHCH3.

D.

CH3COOCH=CH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3COOCH=CH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...