** Một êlectron được tăng tốc trong điện trường có hiệu điện thế 1200 (V).

Bước sóng ĐơBrơi của êlectron đó là:

A.

λ = 0,35.10–11 m.

B.

λ =3,5.10–10 m.

C.

λ = 3,5.10–11 m.

D.

λ = 0,35.10–10 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ = 0,35.10–10 m.

Năng lượng của êlectron khi được tăng tốc trong điện trường là:

W = e.U = 1,6.10–19.1200 = 1,92.10–16 (J).

.

Động lượng p = m.v = (2.m.W) = 18,7.10–24 (kg.m/s).

Bước sóng ĐơBrơi là λ =  = 0,35.10–10 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...