Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 20°C. Tại đó, khi nhiệt độ là 30°C thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 ngày đêm. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10-5 K-1.

A.

Đồng hồ chạy nhanh 30,85 s.

B.

Đồng hồ chạy chậm 8,64 s.

C.

Đồng hồ chạy nhanh 17,85 s.

D.

Đồng hồ chạy chậm 18,72 s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...