Một đội công nhân dự định sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đã sửa được $\frac{3}{7}$ đoạn đường đó, ngày thứ hai lại sửa tiếp được $\frac{2}{5}$ đoạn đường còn lại. Hỏi ngày thứ ba đội công nhân còn phải sửa bao nhiêu phần đoạn đường đó?

A.

$\frac{{12}}{{35}}$ đoạn đường

B.

$\frac{{14}}{{35}}$ đoạn đường

C.

$\frac{{13}}{{35}}$ đoạn đường

D.

$\frac{{16}}{{35}}$ đoạn đường

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ngày thứ hai người đó sửa được: $\left( {1 - \frac{3}{7}} \right) \times \frac{2}{5} = \frac{8}{{35}}$ (đoạn đường) Ngày thứ ba người đó sửa được: $1 - \frac{3}{7} - \frac{8}{{35}} = \frac{{12}}{{35}}$ (đoạn đường) Đáp số: $\frac{{12}}{{35}}$ đoạn đường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...