Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này:

A. Có 300 chu kì xoắn
B. Có 750 xitôzin (X)
C. Có 600 ađênin (A)
D. dài 4080 Å
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Theo đề bài ta có: 2A + 2G = 3000 2A + 3G = 3900 Giải hệ trên ta được: A = T = 600; G = X = 900 → B sai, C đúng Chiều dài của gen là: L = (3000 : 2) . 3,4 = 5100 Nu → D sai Số chu kì xoắn là: 3000 : 20 = 150 chu kì xoắn → A Sai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...