Một đoạn phân tử ADN chứa 2 gen. Gen thứ nhất dài 0.51 mircomet và có tỉ lệ từng loại nu trên mạch đơn thứ nhất như sau: A:T:G:X=1:2:3:4. Gen thứ 2 dài bằng nửa gen thứ nhất, có số lượng từng loại nu trên mạch đơn thứ 2 là: A=T/2=G/3=X/4.

Có bao nhiêu nhận định Đúng về đoạn ADN trên

(1) Hai gen này là hai gen không alen với nhau

(2) Gen 1 có 150 nucleotide loại Adenine

(3) Gen 2 có 540 nucleotide loại Adenine

(4) Gen 2 có 210 nucleotide loại Citonine

(5) Gen 2 có loại Tianine nhiều hơn gen 1 là 90 nucleotide

A.3
B.4
C.2
D.1
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:
  1. Sai vì không có căn cứ
  2. Sai
  3. Đúng
  4. Đúng
  5. Đúng

Gen 1:
0.51 µm = 5100 Å ~> N:2 = 1500 nu
A1 = T2 = 150 nu 
T1 = A2 = 300 nu
G1 = X2 = 450 nu
X1 = G2 = 600 nu
=> A = T = 150 + 300 = 450 nu
     G = X = 450 + 600 = 1050 nu
Gen 2: 
0.51:2 µm = 2550 Å ~> N:2 = 750 nu
A=T/2=G/3=X/4 ~> Tỉ lệ A:T:G:X lần lượt là: 12:6:4:3
A2 = T1 = 360 nu 
T2 = A1 = 180 nu
G2 = X1 = 120 nu
X2 = G1 = 90 nu
=> A = T = 360 + 180 = 540 nu
     G = X = 120 + 90 = 210 nu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...