Một đoạn phân tử ADN chứa 2 gen. Gen thứ nhất dài 0.51 mircomet và có tỉ lệ từng loại nu trên mạch đơn thứ nhất như sau: A:T:G:X=1:2:3:4. Gen thứ 2 dài bằng nửa gen thứ nhất, có số lượng từng loại nu trên mạch đơn thứ 2 là: A=T/2=G/3=X/4.

Có bao nhiêu nhận định Đúng về đoạn ADN trên

(1) Hai gen này là hai gen không alen với nhau

(2) Gen 1 có 150 nucleotide loại Adenine

(3) Gen 2 có 540 nucleotide loại Adenine

(4) Gen 2 có 210 nucleotide loại Citonine

(5) Gen 2 có loại Tianine nhiều hơn gen 1 là 90 nucleotide

A.3
B.4
C.2
D.1
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...