Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là UR, UL, UC. Biết ${{U}_{L}}=2{{U}_{C}}=\frac{2}{\sqrt{3}}{{U}_{R}}$. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.u nhanh pha hơn uR một góc $\frac{\pi }{6}$
B. u nhanh pha hơn uC một góc $\frac{2\pi }{3}$
C. u chậm pha hơn uL một góc $\frac{\pi }{6}$
D. u chậm pha hơn uL một góc $\frac{\pi }{3}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...